அருள்மிகு நாகநாதசுவாமி கோயில் - தீர்த்தம்

%h;j;jpAk;> jPh;j;jKk; :

%h;j;jpfs; :

       ,j;jyj;J tpehafh; rz;gftpehafh; vd;Wk; rhd;W tpehafh; vd;Wk; miof;fg;gLfpwhh;. rptngUkhd; fl;lisg;gb Kjypy; jd;idg; G+rpj;J topg;gl;Lr; rhd;whf tpsq;fpajhy; rhd;W tpehafh; vd;wiof;fg;gLfpwhh;. %ytUf;F ehfehjh;> ehNfr;ruh; vDk; ngah;fs; cs;sd. ,uz;lhk; gpufhuj;jpd; njd;Nkw;F %iyapy; ,uhF gfthd; re;epjp cs;sJ. fy;ntl;Lfspy; Rthkpf;F rz;gfhuz;NaRtuh;> jpUehNf]tuk; cilahh;> kfhNjth; Kjypa ngah;fs; fhzg;gLfpwd;wd. jyj;Jf;Fhpa tpUl;rk; rz;gfkuk;.

jPh;j;jq;fs; :

       ,;j;jyj;jpy; gd;dpuz;L jPh;j;jq;fs; cs;sd. Mit: #hpa jPh;j;jk;> akjPh;jjk;> gpukjPh;j;jk;> re;jpu jPh;j;jk;> mf;dp jPh;j;jk;> Jh;fhjPh;j;jk;> nfsjk jPh;j;jk;> guhru jPh;j;jk;> ,e;jpujPh;j;jk;> gpwF jPh;j;jk;> fz;Zt jPh;j;jk;> trpl;l jPh;j;jk; vd;gdthFk;. ,tw;wpd; #hpadJ nguhy; toq;Fk; ' #hpa G~;fuzp ' vd;Dk; jPh;j;jk; jpUf;nfhapypd; cs;Ns cs;s GdpjKila jpUf;FskhFk;. ,j;jPh;j;jf; Fsk; rJutbtpy; fUq;fw;gofshy; mike;jJ. Mjd; ehd;F fiufspYk; ,ul;il ntsthy; kz;lgk; mike;jpUe;jd. Mjd; fPo;fiuapy; kz;lgk; kl;LNk goikahd mikg;Gld; ,d;Wk; tpsq;FfpwJ. kw;w gf;f fiufs; rpjpykile;Js;sd. ,f;fl;;l mikg;G Nrhoh; fhy fl;blf; fiyia epidT+l;Ltd.

jPh;j;jr; rpwg;G:
' Fl;l ty;tpid jPh;j;Jf; Fsph;tpf;Fk;
rpl;lh; NghyjpU ehNfr; rutNu ' vd;Wk;>
' Mh;j;J te;Jy fj;jt uhbLk;
jPh;j;jh; Nghy;jpU ehNfr; rutNu ' vd;Wk;

       jpUehTf;furh; Njthuk; - jpUf;FWe;njhifapy; $Wtjhy;> ,j;jyj;J #hpa G~;fuzp jPh;j;jk; Fl;l Nehiag; Nghf;Fk; Gdpjj;jd;ikAilaJ. Mjdhy;> cyf kf;fs; ty;yhk; te;J ePuhLth;;;;;; ; jq;fs; Neha; ePf;fg; ngWth; vd;gJ ,d;Wk; tpsq;Fk; rpwg;G MFk;.