அருள்மிகு நாகநாதசுவாமி கோயில் - கோயில் அமைப்

Nfhapyikg;G :

       ,j;jpUf;Nfhapy; Chpd; e^tpy; njd;tlthf 630 mbAk;> fPo; Nkyb 800 mbAk; cila gug;gpy; mike;Js;sJ. jpUf;Nfhapiy xl;b kltpshfKk;> mijaLj;J ehd;F tPjpfs; mikg;Gk; cilaJ. Nfhapypd; vy;iyfshf nrq;fy; Rth;fs; nghpa mstp;y; ehd;F GwKk; mike;Js;sd. mtw;wpd; ehd;F jpirfspYk; ehd;F NfhGu thapy;fs; mofpa rpw;gq;fSld; mike;Js;sd. Nfhapy; kjpy; Rth;fis mLj;J nghpa gpufhuk; cs;sJ. ,jpy; G+e;Njhl;lk; tlf;Fg; gf;fj;jpy; cs;sJ. jpUf;Nfhapypd; fpof;F NfhGu thapiy mLj;J tpehafh; NfhapYk; gypgPlKk;> ee;jp Njth; kz;lgKk;> nfhbf;fk;gKk; mike;Js;sd. ,tw;wpw;F njw;Fg; gf;fj;jpy; jpUf;Fsk; ehd;F GwKk; goikahdh ntsthy; ,ul;il kz;lg mikg;gpy; rJu totpy; mike;Js;sJ. tlf;F Gwk; E}w;Wf;fhy; kz;lgk; Njh;tbtpy; mike;Js;sJ. mjd; fPo;g;Gwr; Rthpy; eld rpwgq;fs; mikf;fg;ngw;Ws;sd. jpUNfhapy; eL NfhGu thapy; mikg;Gld; njhlq;FfpwJ. ,f;NfhGu thapiy xl;b xU nghpa gpufhuKk; mjd; gf;fr;Rth;fis xl;b jpUr;Rw;W kz;lgKk; mike;Js;sJ. nghpa gpufhuj;jpd; njd;Nkw;F %iyapy; = uhF gfthd; rd;dpjp mike;Js;sJ. nghpa gpufhuj;ij mLj;J> jpUf;Nfhapy; Kd; kz;lgk;> myq;fhu kz;lgk; vd;w mofpa mikg;G nfhz;L tpsq;FfpwJ. ,k;kz;lgj;ij fp.gp.16- Mk; E}w;whz;by; jQ;iria Mz;l mr;Rjg;g ehaf;fhpd; Kjyikr;ruhfj; jpfo;e;j Nfhtpe;jjPl;rjuhy; fl;lg;ngw;wJ MFk;. ,k;kzlgj;jpd; tlf;Fg;Gwk; jpUtpohf; fhyq;fspy; vOe;jUSk; cw;rt %h;j;jpfis itj;J myq;fhpf;Fk; kz;lgk; mike;Js;sJ. ,k;kz;lgj;jpd; Nfhapy; re;epjp top eiliaAk;> myq;fhu NkilAk; ahsp rpw;gq;fs; mike;j J}z;fshy; mike;J cs;sd. mk;kz;lgj;jpd; Nkw;js Rth;fspy; 1929- Mk; Mz;L ele;j jpUg;gzp fhyj;jpy; tiuag; ngw;w rpj;jpuq;fs; ,d;Wk; nghypTld; tpsq;Ffpd;wd. mtw;wpd; myq;fhu NkilapypUe;J re;epjp eil tiu jpUtpohf; fhyq;fspy; gQ;r %h;j;jpfs; vOe;jUSk; fhl;rpfs; xtpaq;fshf jPl;lg; ngw;Ws;sd. re;epjp eilapd; Nkw;Gwj;jpy; Ntj ehafh;fs;> rk;Gkhyp kd;dd;> mk;gpif jtk; Mfpa xtpaq;fs; jPl;lg; ngw;Ws;sd.

Fd;WKiyak;ik jpUf;Nfhapy;: (fphpF[hk;gpif)

       ,j;jpUf;Nfhapypd; tlfpof;F gf;fj;jpy; mk;ghs; jpUf;Nfhapy; mike;Js;sJ. mf;Nfhapy; ehd;F kjpw;Rth;fs; nfhz;L tpsq;FfpwJ. mjd; njw;Fg; Gwkhf mf;NfhapYf;fFr; nry;Yk; thapy; NfhGu mikg;GilaJ. mf;NfhGu thapiy xl;;b gpufhu mikg;G cs;sJ. gpufhuj;jpy; gz;ilf;fhy rkzh; cUtq;fs; cs;sd. ,it rd;dhGuk; (rkzh;Guk;) vd;w Chpy; mike;jpUe;j rkzg; gs;spfspy; ,Ue;jit MFk;. Nfhapypd; re;epjp fpof;F Nehf;fpa mikg;GilaJ. fpof;F top milf;fg;ngw;W mjd; Kd; xU $iu mikg;;Gila kz;lgk; cs;sJ. mJ iguth; eL ahkj;jpy; topgLtjw;fhf mikf;fg; ngw;w mikg;G vd;gh;. mk;ghs; jpUf;Nfhapypd; Kd;kz;lgk; goikahd tisT kz;lg mikg;G cilaJ. mjd; cs;Ns cl;gpufhu mikg;Gk; kfhkz;lgk; mh;j;jkz;lgk; fUtiw mike;Js;sd. cl;;;;gpufhu njhlf;fj;jpy; - thapypd; fpof;F Gwj;jpy; ,UGwKk; rq;fepjp gJk epjpAk;> njd;fpof;F %iyapy; ghy tpehafUk;> tlNkw;F %iyapy; ghyRg;gpukzpaUk;> fpof;fpy; igutUk; mike;Js;sd. cl;gpufhu jpUr;Rw;W kz;lgq;fspYk; fh;g;gf;fpuf Nfh~;lq;fspYk; elrf;jpfs; mike;Js;sd. cs;Gw Nfh~;lj;jpy; Jh;f;ifAk;> mjd; ,lJGwk; rz;bNf];thpAk; cs;;;sd. fUtiwapy; Fd;WKiyf;Fkhp rptngUkhid Nehf;fp> jtkpaw;Wfpwhs;. thkghfj;ij mila jtk; ,aw;Wtjhf jyGuhzk; $WfpwJ. mj;jtj;jpw;F Jiz nra;a ,yl;Rkp> ru];tjp cldpUe;J gzp nra;tjhy; ,r;re;epjpapy; mk;gpifapd; ,UGwKk; jpUkfSk;> fiykfSk; vOe;jUsp Kf;fd;dpauhf fhl;rpaspj;J mUs;ghypf;fpd;wdh;. mk;gpifapd; jtj;ijf; fhty; fhf;Fk; nja;tq;fshf ghyrh];jh> ghy tpehafh;> ghyRg;gpukzpah;> iguth; MfpNahh; cs;sdh;. nghUs; mspg;gtuhf rq;fepjp> gJkepjp cs;sdh;. Ghpthu nja;tq;fshf etrf;jpfSk; mike;Js;sdh;. ,t;tk;gpifia ,e;jpud; jdJ clypd; Jh;fe;jk; ePq;f GZF rl;lk; rhh;j;jp tpoh vLj;jhd; vd jy Guhzk; $WfpwJ. ,t;tk;gpif jtkpaw;Wtjhy; mgpN~fk; nra;ag; ngWtjpy;iy. Mz;bw;F ,UKiw GZF rl;lk; rhh;j;jg; ngWk;. ij khjk; Kjy; ehSk;> Mb khjk; Kjy; ehSk; GZF rl;l fhg;G tpoh eilngw;W tUfpwJ.

jyj;jpd; ngUik topghl;bd; %yk; Nrthh;j;jpfs; ngWk; gad;:

       jpUehNfr;Ruj; jyk; etf;fpuf jyq;fspy; = uhF];jykhf tpsq;fp tUfpwJ. = uhF gfthDf;F uhF fhyq;fspy; - rpwg;ghf Qhapw;Wf;fpoik uhF fhy Ntisapy; ghy; mgpN~fk; nra;jhy; ,uhF Njh~q;fshy; Vw;gLk; jpUkzj;jil> Gj;jpur;re;jhdk; ,y;yhik. khq;fy;a Njh~k;> fhyrh;g;g Njh~k; Mfpad ePf;fg;ngWk; vd;gJ Nrhjpl E}Nyhh; fUj;J. = uhF gfthd; kPJ nra;ag; ngWk; ghy; mgpN~fk; mth; clw; ghfj;jpy; ePy epwkhf khWk; mw;Gjk; ,d;Wk; fhZk; mw;Gj fhl;rpahFk;. = uhF gfthd; ghy; mgpN~f mh;r;rid nra;J topgl cs;@h; kw;Wk; ntsA+h;fspy; ,Ue;J kl;Lk; my;yhky; ntsp khepyq;fspypUe;Jk;> may; ehLfspypUe;Jk; ngUe;jpushd gf;jh;fs; tUif jUfpd;wdh;. mt;thW te;J topgl;L jq;fsJ Njh~q;fs; ePq;fg; ngWfpd;wdh;. NkYk;> ,j;jpUf;NfhapYf;F te;J = uhF gfthid topgl tUif GhpAk; Nrthh;j;jpfs; vz;zpf;if ehSf;F ehs; mjpfhpj;J tUfpd;wd vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ. NkYk; ,j;jpUf;Nfhapy; mUs;kpF ehfehj Rthkpia topgLtjw;F 'G+h;t Gz;zpa gpuhg;jk; ' ,Ue;jhy;jhd; ,j;jpUj;jyk; tUif je;J ,iwtiu jhprpf;f ,aYk; vd mg;gh; Rthkpfs; Njthuj;jpd; thapyhf mwpa KbfpwJ. %yth; ehfehj Rthkpf;F Nuh`pzp> Mapy;ak; Nghd;w elrj;jpuq;fis cilath;fs mgpN~f> Muhjdifs; nra;J Neha;> nehb ePq;fp eyk; ngwyhk;. Rthkp rd;dpjpapy; cs;s = gpiwazp mk;ghs; fhh;j;jpif khj;jpy; tUk; nghsh;zkp jpdj;jpy; re;jpudpd; xspf;fjph;fs; mk;ghis G+[pg;gjhf IjPfk;. xUtUf;F re;jpudhy; Vw;gLk; Njh~q;fs; ePq;fp eyk; ngWtjhf IjPfk;.

       jdp Nfhapy;fspy; cs;s mUs;kpF fphpF[hk;gpif rd;djpapy; cs;s mk;ghis Nuh`pdp> `];jk;> jpUNthzk;> jpUthjpiu> Rthjp. Rjak; el;rj;jpuq;fis cilath;fs; mh;r;rid nra;J topgl;L ed;ik ngWtjhf tuyhW $WfpwJ. ,j;jyj;jpd; rpw;gG %h;j;jpahd ' =uhFgfthd; ' etf;fpufq;fspy; Kf;fpakhd rd;dpjp MFk;. ,j;jyj;J mUs;kpF uhF gfthDf;F ghy; mgpN~fk;> mh;r;rid kw;Wk; N`hkk; nra;J topghL nra;jhy;. xUtUila [hjfj;jpy; 2>5>7>8> Mfpa ,lq;fspy; =uhF gfthdhy; Vw;gLk; jpUkz jil> gj;jpu Njh~k;> fsj;jpu Njh~k;> khq;fy;a Njh~k; Mfpait ePq;fp eyk; ngWth;. N[hjpl rh];jpu mbg;gilapy; xUtUila [hjfj;jpy; = uhF gfthd; 3>6>11> kw;Wk; 9>10 Mfpa ,lq;fspy; ,Ue;jhy; ew;gyd;fis mspg;ghh;. =uhF gfthd; Nahffhuuhthh;. xUtUila Nahfk;> gjtp> njhopy;> tskhd tho;T> vjph;g;ig nty;y. tWik ePq;f> fld; jPu> Neha; mfy> fly; jhz;ba gazk;> ke;jpu rf;jp Mfpatw;wpw;F =uhFgfthd; fhuzkhthh;