அருள்மிகு நாகநாதசுவாமி கோயில் - கல் வெட்டுக்கள்

rpw;gq;fSk;> fy;ntl;LfSk :

rpw;gq;fs; :

       ,f;Nfhapypy; goikiag; Gyg;gLj;Jk; gy rpw;gq;fs; cs;sd. Rthkp Nfhapy; kz;lgj;jpYk; Kd;kz;lgj;jpYk; ,tw;iwf; fhzyhk; - Kd; kz;lgj;J}z;fspy; Fjpiu> rpq;f tbtq;fs; cs;sd. Rthkp Nfhapy; gpufhuj;jpy; fPNo rpq;fKk; NkNy J}Zkhfg; gy J}z;fs; cs;sd. mjpfhu ee;jp> Nrf;fpohh;> ehy;th;> gaputh;> eluhrh; cUtq;fs; fz;Zf;fpdpad> mk;kd; Nfhapy; Jthuthyfh;fs; fj;jpAk; NflaKk; nfhz;Ls;sdh; E}w;Wf;fhy; kz;lgk; Njh; Nghd;W mikf;fg;gl;L fy; rf;fuq;fs; nghWj;jg;ngw;Ws;sd. mbthpirapy; guj ehl;ba rpw;gq;fs; gy cz;L KUfg;ngUkhd; rpyh tbtKk;> rz;Kfh; cw;rt tbtKk; fhzNtz;ba njhd;whFk;. ,j;jyj;Jj; jpUehTf;furh; jpUj;jhz;lfk; gapy;;NjhWk; gf;jpr; Rit edp nrhl;lr; nra;J guk;nghUspy; Mo;j;Jk; ngw;wpaJ. jyg;ngUkhDila gz;Gfis er;Rthh;f;fpdpah;> ehlwpGfoh;> ew;Wizauth; ek;Gthh;f;fd;gh;> ehfehjZilahh;. Nerh;f;F Nerd;> vd;W gyglf; fhl;Lfpd;whh;.

       ,j;jifa gy ngUikfisAila ,j;jpUj;jyk; MjpapypUe;J ,d;Wtiu gy nghpNahh;fshYk; jpUg;gzpfs; nra;tpf;fg;ngw;Ws;sd. Kjypy; fz;luhjpj;j Nrhoh;> RthkpNfhapiy fl;bajhfj; jyf; fy;ntl;L $Wfpd;wJ. Nrf;fpohh; ngUkhd; cs; kz;lgj;ijAk; mr;Rjg;gehaf;fhplk; ke;jphpahapUe;j Nfhtpe;j jP~pjh; (fp.gp.17 -k; E}w;whz;L) ntspkz;lgj;ijAk; jpUg;gzp nra;jdh; rk;Gkhyp kd;dh; #hpa Gl;fuzpia mofhff; fl;bdh; vd;gh;. gpw;fhyj;jpy; mhpkok; K. mz;zhkiy nrl;bahuth;fspd; Kaw;rpahy; Nfhapypd; Nky;jsk;> jsthpir> kjpy;fs; Kjypad GJg;gpf;fg;ngw;W 2-1-1929 - k; Mz;L Fk;ghgpN~fk; rpwg;Gw eilngw;W cs;sd. ,f;Nfhapypy; MWfhy G+ir jpde;NjhWk; eilngw;W tUfpwJ.

fy;ntl;Lfs; :

       NrhoH fhyj;jpy; rpwg;Gw;W tpsq;fpa ,j;jpUf;Nfhapypy; fUtiw ntspr;RthpYk; gpw ,lq;fspYk; 24 fy;ntl;Lfs; cs;sd. mit njhy;nghUs; Jiwapduhy;> fp.gp.1897> fp.gp.1911> fp.gp.1932 Mfpa Mz;Lfspy; gpujp vLf;fg;ngw;wit. ,j;jpUNfhapy; fy;ntl;Lfs; ahTk; gpwfhyr; Nrhoh;fspd; fy;ntl;Lfs; MFk;. ,f;fy;ntl;Lfshy; jkpo;ehl;by; ,ilf;fhy mwpa nghpJk; Jiz nra;tdthFk;.

fy;ntl;Lfshy; mwpAk; nra;jpfs;; :

       ,j;jpUf;Nfhapy; fy;ntl;Lfs; gytw;wpy; Nrho kd;dh;fs; nka;f; fPh;j;jpfs; fhzg;gLfpd;wd. ,tw;wpd; thapyhfg; gpw;fhy Nrhoh; fhyj;jpy; epytpa ehzak;> epy msitfs;> Ch; rigfs; Kjypatw;iwg; gw;wpa Fwpg;Gfis mwpayhk;. ,j;jpUf;Nfhapy; ,with;ghy; nfhz;l gf;jpapd; fhuzkhf gy Nrhokd;dh; murpfshYk;> mjpfhhpfshYk;> gpwuhYk; toq;fg;ngw;w nghd;Dk; kzpfSk;> epyKk; gpwTk; mwpayhk;.