அருள்மிகு நாகநாதசுவாமி கோயில் - தலப்பெருமை

jytuyhW RUf;fk; :

       'njd;dhLila rptNd Nghw;wp> ve;ehl;ltUf;Fk; ,iwth Nghw;wp" vd;whh; khzpf;fthrfg;ngUkhd;. njd;dhL vd;gjw;F mth; Fwpj;j nghUs; vJthapDk; ek; njd;dhL rpthyaq;fs; kpf;fJ tsKk; tho;Tk; tw;whJ tpsq;fptUk; tz;lkpo;Nrho ehl;by; mike;j Njtuhg;gjpfk; ngw;w jpUj;jyq;fs; 274 vd;gh;. mtw;Ws; fhtphpf;Fj; njd;ghy; mike;jit 127 jpUj;jyq;fshk; mjpw;fhZk; rpwg;Gkpf;f jpUj;jyq;fSs; jpUehNfr;ruk; 47 - tJ jykhf mike;Js;sJ. tsehL> nrd;dpehL> mgaehL> fps;spehL> nrk;gpaehL> mfsq;fehL> ngUePh; ehL> nghd;dpehL vdg; gyg;gl Gfo;g;ngWtJ ek; NrhoehL 'jz;zPUq; fhtphpNa> jhh;Nte;jd; NrhoNd> kz;zhtJk; Nrho kz;lyNk " vd;whh; xsitg;gpuhl;bAk;.

' G+tpDs; gJkk; NghYk; GUlUs; jpUkhy;NghYk;
fhtpDs; fw;gfk; NghYk; fiyfSs; Qhdk;NghYk;
MtpDq; Ruuhd; NghYk; mwj;Js; ,y;ywNk NghYk;
ehtpDs; nke;ehkk; NghYk; ehl;bDs; NrhoehL"

vd;W Nghw;Wthh; kfhtpj;Jthd; jphprpuGuk; kPdhl;rp Re;juk; gps;isath;fs;"

MNtW fpiwtdU SUTila
jpUNfhapw; fsNt apd;W
ghNtW nka;g;Gyth; ghl;Nlw
mUs;Rue;J gut nthz;zhf;
NfhNtW Ke;ehl;bd; Kd;dhlha;r;
Nrhoh;Fyf; nfhbNa nad;df;
fhtphp tsq;fhl;Le; jpUehl;bd;
ngUikaJ ciuag; NghNkh.

vd;W ,e;ehNfr;rug; Guhz (ciur; nra;As;) Mrphpah; Fwpg;gpLfpd;whh;.

       ,j;jF ew;rpwg;gike;j Nrhoehl;bd; new;fsQ;rpakhk; jQ;ir khtl;lj;jpy; ' G+kUt fq;if Kjy; Gdpjkhk; ejp gyTk;> khkfj;jhd; MLjw;F te;J topgLk; ngw;wpj;jhfpa Fk;gNfhzj;jpw;Ff; fpof;fpy; %d;W fy; njhiytpy; mike;j jpUehNfr;Ruk;> Njthu Mrphpah;fs; %th;fshYk; KiwNaghlg;ngw;W %h;j;jp> jyk; jPh;j;jk;> %d;whYk; Nkd;ikAw;W kf;fSaph;f; FWjp gaf;Fkhz;gpw; rpwe;J tpsq;FtJ. rptnkaj;njhz;lh; md;ngyhe; jpuz;L XUUntLj;j Nrf;fpohh; ngUkhd; epiwe;jngUq; fhjy;nfhz;L ,j;jyj;jpNy tpsq;fpa jd;ikia ckhgjp rpthr;rhhpahh; jdJ Ngh; cj;jkr; Nrhog; gy;ytd;whndd;W Kah;gl;lq; nfhLj;jpl thq;fth; ePh;ehl;L epj;jDiw jpUehNfr;ruj;jpyd;G epiwjypdhd;> kwthj epiyikkpf;fhh; " vd;W mUSfpd;whh;. ,j;jyk; Nrf;fpohh; ngUkhd; jpUtbQhdk; ngw;w jynkd;gh;. ,jw;Fr; rhd;whfr; Nrf;fpohh; ngUkhd; jpUTUtKk;> mth;jhahh; mofhk;gpif jpUTUtKk;> mth; cld; gpwe;jtuhd ghywhthah; jpUTUtKk; ,j;jpUf;NfhapypDs; mike;J cs;sd. Nrf;fpohh; Rthkpfshy; jpUg;gzpfs; nra;ag;ngw;w ,j;jyk; jpUePyf;Fbf;F Nkw;fpYk; mhprpy; ejpf;F tlf;fpYk;> jpU,ilkUJ}Uf;F epUjpj; jpirapYk; mike;Js;sJ. ,j;jyj;jpw;Fr; rz;gftdk;> fphpfd;dpiftdk; Kjypa ngah;fSk; cz;L. ehfuhrd; G+rpj;jikahy; jpUehNfr;rukhapw;W. fhiyapy; Fle;ijf; fPo;f;Nfhl;lnkd;Dk; ehNfr;ruh; Myaj;ijAk; cr;rpf;fhyj;jpy; ,j;jpUehNfr;ruj;ijAk; khiyapy; jpUk;ghk;Guk; Nr~ehjRthkpiaAk; topgly; Ntz;Lk; vd;gh; Md;Nwhh;. ,j;jyj;jpw;F kpf mUfpy; itztj; jpUj;jyq;fSs; xd;whfpa jpUtpz;zfuk; vd;w Nghw;wg;ngWk; xg;gpypag;gd; Nfhapy; mike;Js;sJ njd; jpUg;gjp vd;W Nghw;wg;ngWk; ,j;jyj;ijf; fz;L jhprpf;f Ntz;LtJ kpfTk; ,d;wpaikahjJ.

       ,g;Gz;zpaj;jyj;jpd; ngUikia ,j;jy tlnkhopg; Guhz KfTiuapy; ed;F fhz Kbfpd;wJ Kd;ndhU fhyj;jpy; tiukfshfpa ckhNjtpahh; jd; ehafdhfpa = guNkRuiu tzq;fpj; jho;e;J> vtd; vq;Fk; epiwe;Jsd;? vtdplk; vy;yhk; vy;yhk; ,Uf;fpd;wd? vtd;ghy; vy;yhk; cz;lhfpd;wd vtNd ,iwtd; vtd; ,d;gkakha; cs;stNd mtd;ghy; vy;yhk; cz;lhfpd;wd> vd;W NjthPUil jpUthf;fhfpa Ntj rpthfkq;fnsy;yhk; Koq;fpd;wgbahy; NjthPh; moNaw;F ,j;jyj;jpd; kfpikia cgNjrpf;f Ntz;Lnkd ,ue;J epd;wp =guNkRud; ngsba Guhzj;jpy; cj;jughfj;jpd; fz;Nz rh;thd;khd;fSf;Fk; khjhthfpa ckhNjtpahh;f;Ff; $wpaUspdhh;"