அருள்மிகு நாகநாதசுவாமி கோயில் - பூஜை கட்டணம்


fl;lisfs; tptuk; :

Sl.No

fl;lisfs; tptuk;

cs@h;

1

rpwg;G EioT ghy; mgpN~fr; rPl;L (Nehpy;)

&. 100.00

2

,uhF gfthd; ghygpN~fk; (mQ;ry; %yk;)

&. 100.00

3

fl;lis ghy; mgpN~fk; (12 khjq;fSf;F)

&. 1200.00

4

fl;lis mh;r;rid (12 khjq;fSf;F)

&. 400.00

5

rpwg;G ghy; mgpN~fr; rPl;L

&. 500.00

6

md;djhdk; (ehs; xd;Wf;F)

&. 2000.00

7

epue;ju md;djhd fl;lis

&. 25000.00


,uhF gfthd; ghy; mgpN~f Neuk;

fpoik

fhiy

khiy

QhapW

9.30

11.30

4.30-6.00

-

jpq;fs;

7.30-9.00

11.30

-

5.30

nrt;tha;

9.30

11.30

3.00-4.30

5.30

Gjd;

9.30

12-1.30

-

5.30

tpahod;

9.30

11.30

1.30-3.00

5.30

nts;sp

10.30-12.00

-

5.30

rdp

9.00-10.30

11.30

-

5.30


jq;Fk; tpLjp tpguk;:

,j;jpUf;Nfhapypy; jq;Fk; tpLjpahdJ fpof;F NfhGu thapy; mUNf nray;gl;L tUfpd;wJ.

1

miw thlif (1ehs;) ,Uth; kl;Lk; mDkjp :

150 &

2

$Ljy; Ms; jq;f Ms; 1-f;F

50 &

3

nghJ miw Ms; 1-f;F

20 &

4

nghUl;fs; itg;gjw;F 1-f;F :

10 &


Njh~ ghpfhuj;jp;wfhd nts;sp ehfk; tptuk;
1 fpuhk; - &.90/- 2 fpuhk; - &.175/- 5 fpuhk; - &.400