அருள்மிகு நாகநாதசுவாமி திருக்கோயில் - திருநாகேஸ்வரம்      

கல்வெட்டுகள்

       ,f;Nfhapypy; goikiag; Gyg;gLj;Jk; gy rpw;gq;fs; cs;sd. Rthkp Nfhapy; kz;lgj;jpYk; Kd;kz;lgj;jpYk; ,tw;iwf; fhzyhk; - Kd; kz;lgj;J}z;fspy; Fjpiu> rpq;f tbtq;fs; cs;sd.

தீர்த்தம்

,j;jyj;J tpehafh; rz;gftpehafh; vd;Wk; rhd;W tpehafh; vd;Wk; miof;fg;gLfpwhh;. rptngUkhd; fl;lisg;gb Kjypy; jd;idg; G+rpj;J topg;gl;Lr; rhd;whf tpsq;fpajhy; rhd;W tpehafh; vd;wiof;fg;gLfpwhh;.

சமூக சேவைகள்

அன்னதானம்

நாதஸ்வரம் மற்றும் தவில் இசை கல்வி

கருணை இல்லம்

உறைவிடம் ஹோட்டல்

விழாக்கள்

       fhh;j;jpif filQhapW ngUtpoh> Gj;jhk; ehshfpa filQhapW> rptuhj;jphp tpoh> etuhj;jphp tpoh> =Nrf;fpohh; itfhrpg; G+rg; ngUtpoh> gq;Fdp cj;jpuk> fe;j r\;b cw;rtk;> itfhrp tprhfk;> eluh[h; cw;rtk;

அருள்மிகு நாகநாதசுவாமி திருக்கோயில்


           ,j;jpUf;Nfhapy; Chpd; e^tpy; njd;tlthf 630 mbAk;> fPo; Nkyb 800 mbAk; cila gug;gpy; mike;Js;sJ. jpUf;Nfhapiy xl;b kltpshfKk;> mijaLj;J ehd;F tPjpfs; mikg;Gk; cilaJ.Nfhapypd; vy;iyfshf nrq;fy; Rth;fs; nghpa mstp;y; ehd;F GwKk; mike;Js;sd. mtw;wpd; ehd;F jpirfspYk; ehd;F NfhGu thapy;fs; mofpa rpw;gq;fSld; mike;Js;sd.Nfhapy; kjpy; Rth;fis mLj;J nghpa gpufhuk; cs;sJ. ,jpy; G+e;Njhl;lk; tlf;Fg; gf;fj;jpy; cs;sJ.jpUf;Nfhapypd; fpof;F NfhGu thapiy mLj;J tpehafh; NfhapYk; gypgPlKk;> ee;jp Njth; kz;lgKk;> nfhbf;fk;gKk; mike;Js;sd.,tw;wpw;F njw;Fg; gf;fj;jpy; jpUf;Fsk; ehd;F GwKk; goikahdh ntsthy; ,ul;il kz;lg mikg;gpy; rJu totpy; mike;Js;sJ. tlf;F Gwk; E}w;Wf;fhy; kz;lgk; Njh;tbtpy; mike;Js;sJ. mjd; fPo;g;Gwr; Rthpy; eld rpwgq;fs; mikf;fg;ngw;Ws;sd.jpUNfhapy; eL NfhGu thapy; mikg;Gld; njhlq;FfpwJ.அருள்மிகு நாகநாதசுவாமி கோயில் திருநாகேஸ்வரம் அருள்மிகு நாகநாதசுவாமி கோயில் திருநாகேஸ்வரம் அருள்மிகு நாகநாதசுவாமி கோயில்
,f;NfhGu thapiy xl;b xU nghpa gpufhuKk; mjd; gf;fr;Rth;fis xl;b jpUr;Rw;W kz;lgKk; mike;Js;sJ.nghpa gpufhuj;jpd; njd;Nkw;F %iyapy; = uhF gfthd; rd;dpjp mike;Js;sJ.நாகநாதசுவாமி கோயில் திருநாகேஸ்வரம் அருள்மிகு நாகநாதசுவாமி கோயில் திருநாகேஸ்வரம் அருள்மிகு நாகநாதசுவாமி கோயில்நாகநாதசுவாமி கோயில்
Nrho ts ehl;by; irtg; nghpNahh;fs; jpUQhdrk;gejh; Rthkpfs;> jpUehTf;furh; Rthkpfs;> Re;ju%h;j;jp ehadhh; Mfpa %tuhy; ghly; ngw;wJk;> nghpa Guhzk; mUspa = Nrf;fpohH Rthkpfspd; Md;khh;j;j jykhfTk;> %Hj;jp> jyk;> jPhj;jk; vd %d;whYk; nkd;ikAw;wJk; ,j;jpUj;jykhFk;. fhtphp Gz;zpa ejpf;F njd;ghy; cs;s 127 ghly; ngw;;w jpUj;jyq;fspy; ,jjpUj;jyk; xd;whFk;.
மேலும்

செய்திகள்


அருள்மிகு நாகநாதசுவாமி திருக்கோயில்
திருநாகேஸ்வரம்