அருள்மிகு நாகநாதசுவாமி கோயில் - வரலாறு

jytuyhW RUf;fk; :

       Nrho ts ehl;by; irtg; nghpNahh;fs; jpUQhdrk;gejh; Rthkpfs;> jpUehTf;furh; Rthkpfs;> Re;ju%h;j;jp ehadhh; Mfpa %tuhy; ghly; ngw;wJk;> nghpa Guhzk; mUspa = Nrf;fpohH Rthkpfspd; Md;khh;j;j jykhfTk;> %Hj;jp> jyk;> jPhj;jk; vd %d;whYk; nkd;ikAw;wJk; ,j;jpUj;jykhFk;. fhtphp Gz;zpa ejpf;F njd;ghy; cs;s 127 ghly; ngw;;w jpUj;jyq;fspy; ,jjpUj;jyk; xd;whFk;.

       ,j;jpUf;Nfhapy; etf;fpuf jpUj;jyq;fspy; ||mUs;jUk;|| ,uhF gfthd; jpUj;jykhFk;. mUs;kpF ,uhF gfthd;> ehfty;yp> ehffd;dp vd jd; ,U NjtpaUld; kq;fs uhFthf jpUkz Nfhyj;jpy; jdp rd;djp nfhz;L vOe;jUs; ghypj;J tUfpwhh;. Ntz;LNthh;f;F Ntz;bait mspf;Fk; rf;jp tha;e;j etf;fpuf ehafhpd; jykhFk;. ,uhF gfthd; rpt ngUkhid topgl;;l jpUj;jykhFk;. ,j;jpUj;jyk; Fk;gNfhzk; - fhiuf;fhy; NgUe;J khh;f;fj;jpy; Fk;gNfhzj;jpypUe;J 6 fP.kP. njhiytpy; cs;sJ. kapyhLJiw 'jQ;rht+h; Giftz;b khh;f;fj;jpy; ||jpUehNf];tuk;|| Giftz;b epiyaj;jpy; ,Ue;J njw;F jpirapy; 1 fP.kP. njhiytpy; cs;sJ.

jpUf;Nfhapypd; jy tuyhW kw;Wk; jy Guhzk; :

       jpUf;fapyha kiyapy; vOe;jUspapUf;Fk; rptngUkhd; ckhNjtpf;F nrz;gfhuz;ak; vd;Dk; jpUehNfr;Ruk; jyg; ngUikiaf; $Wtjhf tlnkhop ngsbf Guhzj;jpy; $wg; ngWfpwJ. nrz;gftdj;jpd;fz; nrz;gf kuj;jpd; epoypy; vOe;juUspapUe;j rptypq;f tbtkhfpa rptngUkhd; 'nrz;gfhuz;nar;Ruh;' vdg; ngah; ngw;W mUs; ghypj;J te;jhh;. mg;ngUkhiz ee;jp G+rpj;J ee;jPrh; gjk; ngw;whh;. tpehafh; G+rpj;J fhzj; jiyik ngw;whh;.

       ,e;jpud; jdJ clypd; Jh;fe;jk; ePq;f ,j;jy ,iwtpahfpa Fd;WKiyf;Fkhp (fphpF[hk;gpif)f;F GZF rl;lk; rhh;j;jp topgl;L eyk; ngw;whd;. Kw;Wk;l ,j;jy ,iwtiu nfsjkh;> trpl;lh;> guhruh; Mfpa Kdpth;fSk;> esd;> ghz;lth;> gfPujd; Mfpa kd;dh;fSk; topgl;L eyk; ngw;wdh;. ,j;jyj;ij MjpNrld;> jf;ffd;> fhh;f;Nfhlfd; Mfpa ehfq;fs; topgl;ldh;. Ie;jiy muthfpa ,uhF gfthd; topgl;L jdf;F RrPy Kdpthpd; kfidj; jPz;bajhy; Vw;gl;;l rhgk; ePf;fk; ngw rptuhj;jphp ed;dhspy; ,uz;lhk; ahkj;jpy; topgl;L eyk; ngw;whh;. ,j;jyj;J ngUkhid topgl;L ,j;jyj;jpNyNa epUjp %iyapy; ,uhFgfthd; vOe;jUsp mUs;ghypj;J tUfpwhh;.

' re;jpud; ndhL #hpah; jhKld;
te;JrPh; topghLfs; nra;jgpd;
Ie;jiy mutpd; gzp nfhz;lUs;
ike;jh; Nghy; kzpehNfr;rutNu '
(ehTf;furh;)

       ,j;jpUj;jyj;ij re;jpuDk; #hpaDk; topgl;ldh;. Mjd; gpd;dh; Ie;jiy muthfpa mUs;kpF =uhF gfthd; topgl;L jd; rhgk; ePf;fk; ngw;W ,j;jyj;jpy; epUjp %iyapy; jdJ ,U NjtpaUld; vOe;jUsp rptngUkhDf;F gzp nra;J tUfpwhh;. mUs;kpF uhF gfthd; jd; gzpapd; topgLNthhpd; ,uhF Njh~q;fis ePf;fp mUSfpd;whh; vd;Dk; Fwpg;G jpUehTf;furh; Njthuj;jpdhy; czh;fpNwhk;.

jyg;ngah;; :

       Ie;jiy muthfpa ehfk; topgl;L> ,j;jyj;jpy; jq;fp mUs; ghypg;gjhy; ,j;jyk;. 'ehNfr;Ruk;' vdg; ngah; ngw;wJ. %tuhy; Njthug; ghly; ngw;;w jykhjyhy; 'jpU' vd;Dk; milnkhop Nrh;e;J 'jpUehNf];tuk;' vd;Dk; ngah; toq;Ftjhapw;W.