அருள்மிகு நாகநாதசுவாமி கோயில் - விழாக்கள்

fhh;j;jpif filQhapW ngUtpoh :

       ,j;jpUf;Nfhapypy; fhh;j;jpif filQhapW ngUtpoh (gph;Nkhj;]tk;) xt;nthU Mz;Lk; rpwg;Gw eilngWk;. fhh;j;jpif khjk; xt;nthU Qhapw;Wf;fpoikAk; gQ;r %h;j;jpfs; Gwg;gl;L tPjptyk; te;J jPh;j;jk; nfhLf;;;;Fk;;;; kf;fs; xt;nthU Qhapw;Wf;fpoikAk; Gdpj ePuhLth;. mk;khjf; filrp Qhapw;Wf;fpoikf;F Kd; gj;J ehs; ngUtpoh kpfr; rpwg;gghf eilngWk;. Kjy; ehs; nfhbNaw;wj;Jld; njhlq;Fk; tpoh> xt;nthU ehSk; gQ;r %h;j;jpfs; Gwg;ghL ,UNtis (fhiy - ,uT) fspy; eilngWk;. Xt;nthU ehs; fhiy Ntisapy; RthkpAk;> mk;ghSk; gy;yf;fpy; tPjptyk; tUk;. ,utpy; Kjy;ehs; kQ;rj;jpYk; ,uz;lhk; ehs; Rthkp> mk;ghs; Nr~ thfdk;> ehd;fhk; ehs; ifyhr thfdk;> fpsp thfdj;jpYk; Gwg;gl;L tUk; fhl;rp rpwg;ghf ,Uf;Fk;. Ie;jhk; ehs; khiy Rthkp jd;idj; jhd; mh;r;rdi nra;J> nts;sp hp~g thfdj;jpy; Rthkp> mk;ghs; ,utpy; Xiyr; rg;guj;jpy; vOe;jUStJ rpwe;j fhl;rpahf tpsq;Fk;.

       Mwhk; ehs; ahid thfdk;> md;d thfdq;fs; Rthkp mk;ghs; Gwg;ghL eilngWk;. Vohk; ehs; khiy Rthkp mk;ghSf;F jpUf;fy;ahz tpoh rpwg;ghf eilngWk;. vl;lhk; ehs; Rthkp Fjpiu thfdj;jpYk;> mk;ghs; fpsp thdj;jpYk; tPjptyk; tUth;. Xd;gjhk; ehs; fhiyapy; jpUj;Njh; tpoh eilngWk;. jpUj;Njhpy; gQ;r %h;j;jpfSk; MNuhfzpg;gh;. Ch; kf;fshy; Njh; tlk; gpbj;J ,Oj;J khiyapy; Njh; epiy milAk;> khiyapy; = eluhrh; Gwg;ghL eilngWk;.

Gj;jhk; ehshfpa filQhapW :

       jjpdj;jpy; fhiy Rthkp> mk;ghs;>nts;sphp~g thfdj;jpYk; tpehafh;> Rg;gpukzpah;> rz;bNfRtuh; Mfpa %h;j;jpfs; chpa thfdj;jpYk; tPjptyk; te;J> ez;gfypy; #hpaG~;fuzpapy; jPh;j;jk; nfhLf;Fk;. md;W kf;fs; ngUk; jpushf te;J Gdpj ePh; MLth;. md;W ,uT RthkpAk; mk;ghSk; Vfhrd kQ;rj;jpy; tPjptyk; tUth;. gjpNdhwhk; jpUehs; tpilahw;wp ehshFk;. md;W ,uT G~;g gy;yf;fpy; RthkpAk;> mk;ghSk; tPjp tyk;tUth;. jpUtpohtpy; xt;nthU ehSk; rpwe;j ehjRtu fr;Nrhp> Ntj ghuhzak;> Njthu ,d;dpir Mfpad Rthkp Gwg;ghl;by; eilngWk;. ,f;fhh;j;jpif filQhapW tpohNt ,j;jpuNfhapypy; eilngWk; ngUe;jpUtpoh (gpuNkhw;rtk;) MFk;.

fe;j r\;b tpoh

       ,j;jyj;jpy; nrq;Fe;j kugpdh; ngUkdtpy; tho;tjhy;> ,j;jpUf;Nfhapypy; vOe;jUspAs;s KUfg; ngUkhDf;F fe;j r\;b tpoh tpoh MW ehl;fs; rpwg;ghf eilngWk;. Ig;grp khjj;jpy; tUk; fe;j f~;b tpohtpy; MW ehl;fs; ,UNtiyAk; KUfg;ngUkhd; tPjptyk; tUthh;. MwhtJ ehshfpa fe;j r\;b tpoh tpohtd;W khiy =KUfg; ngUkhd; fphpF[hk;gpif jpUf;Nfhapypy; Nty; thq;Fk; fhl;rp rpwg;Gilajhf ,Uf;Fk;. me;epfo;r;rpapy; jpushd kf;fs; FOkp rf;jpNty; thq;Fk; tpohitf; fz;L fspg;ghh;. ,utpy; KUfg; ngUkhd; Gwg;gl;L nry;Yk;NghJ Kd;dh; #udJ cUtKk; nry;Yk; ; nrq;Fe;j kugpdh; et tPughFfspd; Ntlkzpe;J #urk;fhug; ghly;fisg; ghbf;nfhz;L ,ytz;il> jhiu> nfhk;G> Mfpa thj;jpaq;;fSld; RthkpAld; tUth;.

       jpUehNfr;Ruk; njw;F tPjpapy; #u rk;`hu epfo;r;rp eilngWk;. KUfDf;Fk; #ugj;kDf;Fk; Nghh; elg;gJ Nghd;w epfo;r;rp eilngWk;. ettPughFfs; #urk;fhug; ghly;fisg; ghLth;. #ud; ahid Kfk;> rpq;fk; Kfk; Mfpa cUq;fspy; te;J ,Wjpapy; #udpd; jiynaLj;J ntw;wp nfhs;Sk; epfo;r;rp ehlf ghzpapy; ,Uf;Fk; ngUk; jpushd kf;fs; fz;L fspg;gh;.

rptuhj;jphp tpoh (1008 rq;fhgpN~f ngUtpoh) :

       ,j;jy mUs;kpF ehfehj ngUkhid mUs;jUk; uhF gfthd; k`h rptuhj;jphp jpdj;jpy; topgl;L jd;Dila rhgk; ePf;fk; ngw;wjhy;> ,j;jpUf;Nfhapypy; khrp khjj;jpy;tug;ngWk; k`h rptuhj;jphp tpoh kpfr; rpwg;ghf nfhz;lhlg;gl;L tug;ngWfpwJ. k`h rptuhj;jphp jpdj;jpd; Kjy; ehs; 1008 rq;F ];jhgpjk; nra;J Kjy; fhy G+i[Ak; kWehs; k`h rptuhj;jphp jpdj;jd;W kjpak; ,uz;lhk; fhy G+i[Ak;> mjdij; njhlh;e;J flk; Gwg;ghL nra;J mUs;kpF ehfehj ngUkhDf;F 1008 rq;fhgpN~fKk;> tpNr~ myq;fhuk;> k`h jPghuhjidAk; rpwg;ghf eilngWk;. mNj jpdj;jpy; khiy =uhF gfthDf;F tpNr~ mgpN~fKk;> re;jd fhg;G myq;fhuKk; eilngWk;. Rpt uhj;jphpapy; ,uT ehd;F fhy G+i[ eilngWk;. Mjpfhiy ehd;fhk; fhyj;jpy; ,uhF gfthd;; tPjptyk; te;J> ehfehj ngUkhid jhprpj;J rhg ePf;fk; ngWk; ,t;tpoh rpwg;Gw eilngWk;. gf;jh;fs; ,t;tpohtpy; fye;Jnfhs;s ngUkstpy; tUif jUthh;fs;.

etuhj;jphp tpoh :

       ,j;jpUf;Nfhapypy; jdpf;Nfhapy; nfhz;L tpsq;Fk; Fd;WKiyak;kd; (fphpF[hk;ghs;) jpUf;Nfhapypy; etuhj;jphp tpoh gj;J ehl;fs; rpwg;Gw eilngw;W tUfpwJ. etuhj;jphp jpdj;jpy; mk;ghis myq;fhpj;J nfhY kz;lgj;jpy; itj;J> mgpuhkp me;jhjp tphpTiu nrhw;nghopT rpwg;G topghLk; xt;nthU ehSk; eilngWk;. fphpF[hk;gpiff;Fj; jpde;NjhWk; rf];uehk mh;r;ridAk; eilngWk;. ru];tjp G+ir jpdj;jpy; mgpuhkp me;jhjp tphpTiu nrhw;nghopT epiwTngWk;.

       tp[ajrkpad;W Rthkp mk;ghSld; Fjpiu thfdj;jpy; tPjp Gwg;ghL nra;J> mk;G NghLk; tpoh rpwg;ghf eilngWk;. ,t;tpohtpy; rpwg;ghd ehj];tu fr;Nrhp kw;Wk; thdNtbf;iffSk; epfOk;. ,t;tpohtpw;F gpwFjhd; ,t;T+h; kf;fs; jPghtsp gz;biff;fhd gzpfis Jtf;Fth; vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ.

=Nrf;fpohh; itfhrpg; G+rg; ngUtpoh :

       nghpaGuhzk; ,aw;wpaUspa nja;tr; Nrf;fpohh; Rthkpfs; Md;khh;j;j jyk; vd;gjhy; 1969 - k; Mz;L Kjy; 33 Mz;Lfshf =Nrf;fpohh; itfhrpg;ngUtpoh rpwg;Gw MW ehl;fs; eilngWfpd;;wd. itfhrpg; G+r ehspd; Kjy; ehshfpa Nrf;fpohh; FU G+i[ ehspy; jpUg;gde;jhs; =fhrp jpUklj;jpd; rhh;gpy; md;k;ghypg;G> khiyapy; rpwe;j rka jkpowpQh;fshy; nrhw;nghopT eilngWk;. %d;whk; ehs; jpUthtLJiw MjPd rhh;gpy; tpoh rka nrhw;nghopT eilngWk;. ehd;fhk; ehs; Fd;wf;Fb jpUtz;zhkiy MjPdk; rhh;gpy; rpwe;j tpthj muq;F fUj;juq;F eilngWk;.

       Ie;jhk; ehs; ,j;jpUf;Nfhapypy; eilngw;W tUk; topghl;L kd;wq;fspd; rhh;gpYk;> Mwhk; ehs; Myag; gzpahsh;fs; rhh;gpYk; rpwg;Gw eilngWk;. njhlf;f ehs; tpoh Nrf;fpohh; ngUkhDk;. gd;dpUjpUKiwfFk; tPjptyk; te;J njhlq;fg; ngWk;. ,t;thW =Nrf;fpohh; itfhrpg; G+rg; ngUtpoh rka mwpit tsh;f;Fk; irtg;ngUtpohthf rpwg;ghf eilngw;W tUfpwJ.

mUs;jUk; uhF ngah;r;rp tpoh:

       mUs;kpF uhF gfthd; jdp jd;dpjp nfhz;L mUs;ghypj;J tUk; ,j;jyj;jpy; xd;wiu tUlq;fSf;F xUKiw epfOk; uhF ,lg; ngah;r;rp tpoh kpfTk; rpwg;ghf eilngw;W tug;ngWfpwJ. uhFg; ngah;r;rpia Kd;dpl;L tpNr~ ahfrhiy N`hkq;fSk;> rpwg;G mgpN~f myq;fhuKk; eilngWk;. mUs;kpF uhF gfthd; Nr~ thfdj;jpy; tPjpAyh fhl;rpAk; rpwg;G Nksf;fr;NrhpAld; eilngWk;. =uhF ngah;r;rp tpoh %d;W ehs; tpohthf nfhz;lhlg;gl;L tug;ngWfpwJ. tpoh ehl;fspy; jpdrhp ,d;dpir epfo;r;rpfSk;> rpwg;G Nksf;fr;NrhpfSk; eilngWk;. gf;jh;fs; ngUkstpy; ,t;tpohtpy; fye;J nfhz;L rpwg;gpg;gh;.

khj tpohf;fs; :

rpj;jpiu khjk;

=rpq;fhu Ntyh; tPjpAyh fhl;rp

itfhrp khjk;

itfhrp tprhfk; =Nrhkh];fe;jh; tPjpAyh fhl;rp

Mdp

eluh[h; cw;rtk;

Mb

Mbg;G+uj;jd;W gy;yf;fpy; Mbg; G+uj;jjk;kd;Gwg;ghL nra;J ehl;lhw;wpy; jPh;j;jk; nfhLj;jy; Mb gjpndl;L Mbg;G+uj;jk;kd; Gw;ghL nra;J

Mtzp khjk;;

tpehafh; rJh;j;jp md;W tpehafh; ngUkhd; tPjpAyh fhl;rp

Gul;lhrp khjk;

epiwkzp md;W =re;jpuNrfu Rthkp mk;ghs; tPjpAyh fhl;rp

fhh;j;jpif khjk;

jpUfhh;j;jpif md;W =Nrhkh];fe;jh; mk;ghs; tPjpAyh fhl;rp Kjy; QhapW =re;jpuNRfu Rthkp nts;sp Hp~g thfdj;jpy; tPjpAyh fhl;rp - #hpa G~;fuzpapy; jPh;j;jk; nfhLj;jy;. ,uz;lhk; QhapW =re;jpuNrfu Rthkp nts;sp hp~g thfdj;jpy; tPjpAyh fhl;rp - #hpa G~;fuzpapy; jPh;j;jk; nfhLj;jy;

khh;fop khjk;

jpUthjpiu md;W ' eluh[h; rptfhkp mk;kDld; ' tPjpAyh fhl;rp

ij khjk;

nghq;fy; md;W =fhpF[hk;ghSf;F ijyg; fhg;G rhh;j;Jjy; khl;Lg; nghq;fy; md;W rz;bNf];tu Rthkp tPjpAyh fhl;rp

gq;Fdp khjk;

gq;Fdp cj;jpuk;> njg;gj; jpUtpoh