அருள்மிகு நாகநாதசுவாமி கோயில் - அன்னதானம்


md;djhd jpl;lk; :

       ,j;jpUf;Nfhapypy; jkpof muR mwptpj;Js;s> jpUf;Nfhapy; md;djhd jpl;lk; Jtq;fg; ngw;W rpwg;ghf eilngw;W tUfpwJ. ,j;jpl;lj;jpy; jpdrhp 125> gf;jh;fSf;F kjpak; 12 kzp mstpy; gfy; czT toq;fg;gl;L tug;ngWfpwJ.

xU ehSf;F MFk; nryT &. 2000
epue;juitg;G epjp &. 25>000

       epue;ju itg;G epjpapypUe;J ngwg;gLk; tl;b njhifapidf; nfhz;L xU ehs; kl;Lk; md;djhdk; nra;ayhk;. midtUk; ,j;jpl;lj;jpy; gq;F nfhz;L gad; ngw md;Gld; Ntz;LfpNwhk;... njhifapid NehpYk;> tq;fp tiuNthiy (D.D) %ykhfTk; kzpahh;lh; (M.O) %ykhfTk; mDg;gTk;.,j;jpUf;Nfhapypd; mjpfhuG+h;t ,izajsj;jpy; Fwpg;gpl;l Kfthpf;Nf midj;J njhiffisAk; mDg;gpl njhptpf;fg;gLfpwJ. NkYk; ,e;jpad; tq;fp fzf;F vz;. 537112772 -f;F kl;Lk; mDg;gpl Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpwJ

S.NkhfdRe;juk; B.Com., B.L.,

cjtp Mizah; - nray; mYtyh; - jf;fhh;

mDg;g Ntz;ba Kfthp
cjtp Mizah; - nray; mYtyh;
jpUf;Nfhapy; md;djhd jpl;lk;
mUs;kpF ehfehjRthkp jpUf;Nfhapy;>
jpUehNf];tuk;.